Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » II posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

II posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z 2 Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
z dnia 12 lipca 2001 r.

W dniu 12 lipca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się II posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób: członków Komisji oraz ekspertów przygotowujących standardy. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akedytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl. Posiedzenie przebiegało według następującego programu:

1. Wręczenie nominacji członkom Komisji Akredytacyjnej nieobecnym na pierwszym posiedzeniu.

2. Przyjęcie protokołu z pierwszego posiedzenia Komisji Akredytacyjnej.

3. Prezentacja wstępnych projektów:

 • Regulaminu Komisji Akredytacyjnej - wystąpienie prof. Ewy Konarzewskiej-Gubały,
 • Procedury akredytacji - wystąpienie dr Ewy Chmieleckiej,
 • Ogólnych standardów akredytacji - wystąpienia prof. Ewy Konarzewskiej-Gubały (standardy ogólne) i dr Ewy Chmieleckiej (standardy kierunkowe).
4. Dyskusja nad projektami przedstawionymi przez ekspertów.

5. Przyjęcie zasad formowania list kandydatów oraz składu Zespołów ekspertów ds. standardów szczegółowych i Zespołów Oceniających.

Najważniejsze wnioski płynące z dyskusji:

1. Komisja Akredytacyjna zaaprobowała kierunek prac Zespołu Ekspertów przygotowujących standardy ogólne i procedury akredytacji. Komisja zaleciła Ekspertom przygotowywanie wariantowych rozwiązań problemów, których rozwiązanie może budzić uzasadnione wątpliwości.

2. W czasie dyskusji nad projektem regulaminu Komisji Akredytacyjnej zauważono, że w strukturze Fundacji brak jest ciała odwoławczego od negatywnej decyzji o nadaniu akredytacji. Jest to rezultatem przyjętej w uprzednich uchwałach Rady Fundacji takiej procedury akredytacji, w którym to nie Komisja Akredytacyjna, lecz Rada Fundacji podejmuje ostateczną decyzję o przyznaniu akredytacji. Członkowie Komisji Akredytacyjnej upoważnili Przewodniczącą i Wiceprzewodniczącą Komisji do wystąpienia z wnioskiem do Rady Fundacji o rozpatrzenie tej usterki.

3. Wstępny projekt regulaminu Komisji Akredytacyjnej zyskał aprobatę Komisji. Ustalono, że:

 • przewodniczącym każdego Zespołu Oceniającego powinien być w zasadzie członek Komisji Akredytacyjnej, a jeśli, nie, to co najmniej osoba dobrze przeszkolona przez Fundację.
 • Ocena raportów Zespołów Oceniających powinna angażować wszystkich członków Komisji Akredytacyjnej (1-stronicowa uzasadniona opinia); do prezentacji przewodniczącego Zespołu Oceniającego powinien być wygłoszony ko-referat zlecony jednemu z członków Komisji.
 • Należy dokładnie wyliczyć i przedstawić w dokumencie towarzyszącym standardom koszt akredytacji.

4. Prezentacja projektu procedury akredytacji skłoniła Komisje Akredytacyjną do wstępnych ustaleń dotyczących:

 • Czasu trwania i harmonogramu procedury akredytacyjnej: czas ten od momentu wystąpienia przez uczelnię z wnioskiem do udzielenia/odmowy akredytacji nie powinien przekroczyć okresu jednego roku akademickiego; harmonogram powinien być szczegółowo opisany w procedurze;
 • Autora wniosku o akredytację - występuje dziekan wydziału prowadzącego kierunek studiów lub inna osoba odpowiedzialna za jego realizację za akceptacją i poparciem Rektora uczelni.
 • W procedurze powinna się znaleźć wstępna wizyta przewodniczącego Zespołu Oceniającego w uczelni starającej się o akredytację. Wizyta ta ma na celu zapoznanie uczelni z procedurą i standardami akredytacji oraz przekazanie wytycznych co do samooceny.
 • Uznano, że w razie wątpliwości Komisja Akredytacyjna wnioskować będzie o akredytację odroczoną, a nie o akredytację warunkową.
 • Dyskutowano nad odpłatnością wstępnej procedury akredytacyjnej (zgłoszenie, wstępna ocena), ekspertom zalecono przygotowanie wariantowych rozwiązań.

5. Prezentacja wstępnych założeń ogólnych i kierunkowych standardów akredytacyjnych wywołała dyskusję koncentrującą się przede wszystkim wokół spraw terminologicznych.

 • Podkreślono konieczność stosowania w opracowywanych dokumentach spójnej terminologii oraz sporządzenia "słownika" używanych terminów, jako załącznika do Regulaminu i innych dokumentów składających się na standardy.

Po przerwie Komisja Akredytacyjna wstępnie ustaliła listy kandydatów członków zespołów ds. Standardów Szczegółowych i Zespołów Oceniających posiłkując się wynikami ankiety oraz przyjętymi w trakcie posiedzenia zasadami formowania zespołów. Osoby, które otrzymały najwięcej wskazań na listach zostaną zaproszone na szkolenia organizowane przez Fundację - zwłaszcza zaś na wrześniowe warsztaty.

Obrady zamknięto sprawami organizacyjnymi. Następne posiedzenia Komisji Akredytacyjnej ustalono na dzień 12 września 2001r. i 10 października 2001r. Posiedzenie 12 września poświęcone będzie ponownie dyskusji nad projektem standardów i wezmą w nim udział także pełnomocnicy rektorów ds. jakości kształcenia z uczelni ekonomicznych.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl