Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XII posiedzenie KA

Protokół z XII Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 12 grudnia 2002 r.

W dniu 12 grudnia 2002 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XII posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyło 8 członków Komisji. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
 1. Przyjęcie protokołu i uchwał z dnia 24 października 2002 r. Uchwały i protokół przyjęto jednomyślnie.
 2. Wnioski o postępowanie akredytacyjne, powołanie recenzeta, powołanie Zespołów Oceniających
 3. Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. Danuta Strahl wręczyła prof. Urszuli Sztanderskiej z Uniwersytetu Warszawskiego nominację na przedstawiciela uniwersytetów w Komisji Akredytacyjnej FPAKE.
 4. Zmiana w składzie w jednym z zespołów oceniających.
 5. Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. Danuta Strahl wystąpiła z prośbą o rozszerzenie Rady Fundacji o kolejnych 5 osób. Członkowie Komisji po dyskusji i jednomyślnym głosowaniu wnieśli wniosek do Rady Fundacji o rozszerzenie swego składu o dalszych pięciu reprezentantów uczelni - założycieli Fundacji desygnowanych przez senaty. Potrzeba rozszerzenia wynika z powiększenia się obszaru działania Komisji i ilości obowiązków spadających obecnie na jej członków. Ze względu na dbałość o ciągłość pracy Komisji byłoby wskazane, aby rozszerzenie składu nastąpiło z dniem 1 marca 2003 r., przy czym nominacje nowych członków powinny obejmować także następną kadencję rozpoczynającą się w czerwcu 2003 r. Członkowie Komisji zaproponowali również, aby funkcja Przewodniczącego Komisji była funkcją rotacyjną pełniona przez jedną kadencję kolejno przez przedstawicieli uczelni - założycieli Fundacji.
 6. Relacje z toczących się postępowań akredytacyjnych - Przewodniczący Zespołów Oceniających kolejno złożyli krótkie raporty.
 7. Kolejna dyskusja nad treścią certyfikatu akredytacji. Naniesiono drobne poprawki. Członkowie Komisji poprosili o przesłanie ostatecznej wersji certyfikatu. Został on zatwierdzony bez uchwały.
 8. Relacja z ogólnopolskiej konferencji Kierunki studiów ekonomicznych: stan obecny i propozycja zmian, która odbyła się w dniach 25-26 października 2002 r. w Szkole Głównej Handlowej. Relację złożyła Sekretarz Komisji Akredytacyjnej dr Ewa Chmielecka zwracając szczególną uwagę na wystąpienie prof. Urszuli Grzelońskiej i projekt "Tuning"

    a. Referat prof. Urszuli Grzelońskiej pt. "Jaka liczba kierunków ekonomicznych - wariant dwa kierunki" wzbudził ogromne zainteresowanie. Prof. Urszula Grzelońska, krytyczna wobec obecnego stanu rzeczy, postawiła wiele pytań:

   - Czy potrzebne są nowe kierunki studiów ekonomicznych?
   - Jak dalece powinny być wyspecjalizowane studia ekonomiczne?
   - Czy zróżnicowanie oznacza ich odrębność kierunkową?
   - Czy na studiach ekonomicznych - bez względu na kierunek - powinien być zachowany wspólny kanon przedmiotów?
   - Czy powoływanie nowych kierunków wynika z ewolucji pobytu na usługi edukacyjne, ze specjalizacji kadry nauczającej, z działania rynków pracy?
   - Czy są inne motywy mnożenia kierunków studiów?
   - Czy tworzenie nowych kierunków studiów ekonomicznych sprzyja dopasowaniu kształcenia do trendów europejskich?
   - Czy działa na korzyść absolwentów, którzy będą funkcjonować na europejskim rynku pracy?
   Prof. Urszula Grzelońska analizując obecną sytuację, zaproponowała 5 postulatów dotyczących nowej struktury: byłaby ona w zasadzie dwukierunkowa ale rozszczepiająca się na "podkierunki" zróżnicowane w zależność od potrzeb studentów, potencjału naukowego i dydaktycznego uczelni i poziomu dyplomowania.
   Dr Ewa Chmielecka zauważyła, że wystąpienie prof. Urszuli Grzelońskiej ma postać propozycji przedstawionej środowisku ekonomicznemu. Poruszone problemy zostaną poddane dalszej dyskusji na planowanej na wiosnę 2003 r. konferencji w Poznaniu. Pożądane jest sformułowanie konkretnych wniosków w tej sprawie.

   b. Referat prof. Pedera Ostergaarda z Aarhus School of Business w Danii przybliżył założenia projektu "Tuning", jak i jego pierwsze wyniki. Projekt ten jest finansowany ze środków Unii Europejskiej i jego podstawowym celem jest znalezienie możliwości dokonania porównań pomiędzy kształceniem oferowanym przez szkoły wyższe w Europie, tak, aby nie naruszając ich autonomii, doprowadzić do gwarantowania ekwiwalencji dyplomów.
   Dr Ewa Chmielecka podkreśliła, że jest są to bezpłatne badania i propagowanie tego projektu na gruncie polskim wniesie wiele korzyści. Komisja Akredytacyjna będzie zachęcać do uczestnictwa w projekcie "Tuning".

  Obecnie trwają prace nad tomem pokonferencyjnym (red. prof. E. Panek), który ukaże się w lutym 2003 r. Zamieszczone w nim artykuły zostaną skrócone, w całości umieszczone będą na stronie internetowej FPAKE. Publikacja ta będzie inicjatywą propagującą działalność FPAKE.
 9. Członkowie Komisji wysunęli propozycję powołania stałego przedstawiciela przy Komisji Akredytacyjnej KRASP. Zaproponowano kandydaturę prof. Marii Małeckiej, prorektor Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Prof. Małecka wyraziła zgodę i drogą uchwały została upoważniona do reprezentacji Komisji Akredytacyjnej.
 10. Ustalenie daty następnego spotkania Komisji. Głównie poświecone będzie ono projektowi standardów akredytacyjnych dla kierunku "Towaroznawstwo". Zostaną poddane dyskusji wstępne ustalenia Rady Wydziału tego kierunku. Zostaną również zaproszeni przedstawiciele uczelni rolniczych prowadzących także kierunek "Towaroznawstwo". Kolejnym punktem spotkania będzie dyskusja dotycząca programów MBA.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl