Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » XIII posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

XIII posiedzenie KA

Protokół z XIII Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych z dnia 20 lutego 2003 r.

W dniu 20 lutego 2003 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się XIII posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. Posiedzenie składało się z dwu części:

I Seminarium poświęconego dyskusji nad standardami akredytacyjnymi dla kierunku "Towaroznawstwo".
II Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej poświęconego przyjęciu projektu standardów dla kierunku "Towaroznawstwo", dyskusji dotyczącej akredytacji programów MBA oraz bieżącym sprawom KA.

W seminarium udział wzięło 14 osób przedstawicieli 10 uczelni prowadzących kierunek "Towaroznawstwo" oraz członkowie Komisji Akredytacyjnej - patrz lista obecności.

Prowadzenie prof. Danuta Strahl oraz dr Ewa Chmielecka
 1. Sprawozdanie z przebiegu prac Zespołu Ekspertów: pod nieobecność chorej prof. Małeckiej - Przewodniczącej Zespołu sprawozdanie złożył prof. Władysław Kędzior z AE w Krakowie.
 2. Sprawozdania z przebiegu dyskusji środowiskowej nad projektem standardów złożyli:
  • Prof. Jan Jasiczak (AE Poznań). Podkreślił on przynależność "Towaroznawstwa", jako nauki zajmującej się jakością, do grupy nauk ekonomicznych i wyraził zadowolenie z decyzji FPAKE o uruchomieniu akredytacji tego kierunku. Omówił przebieg konsultacji standardów w AE w Poznaniu i przekazał ilustrującą ją dokumentację - wyciągi z posiedzeń rad wydziału.
  • Prof. Andrzej Chochół (Dziekan Wydz. Towaroznawstwa AE w Krakowie). Omówił on przebieg dyskusji nad standardami oraz podkreślił wolę Wydziału poddania się akredytacji FPAKE, gdy tylko będzie to możliwe.
 3. W dyskusji głos zabrali:
  • Prof. Jerzy Żuchowski (Dziekan Wydz. Ekonomii Politechniki Radomskiej), który zapowiedział, że kierowany przez niego wydział pragnie uruchomić kierunek "T" i zwróci się do FPAKE z prośbą o konsultację jego projektu.
  • Prof. Piotr Przybyłowski (Akademia Morska w Gdyni), który zrelacjonował funkcjonowanie kierunku "Towaroznawstwo" w swej uczelni, poparł apel o zaliczanie tego kierunku do grupy nauk ekonomicznych i wyraził zadowolenie ze stanowiska KRUE w tej sprawie.
  • Dr Ewa Chmielecka: która zadała pytanie dotyczące braku kryteriów dotyczących zaplecza badawczego (laboratoria towaroznawcze) w projektu standardów. Po dłuższej dyskusji, w której udział wzięli prof. prof. Jasiczak, Kędzior i inni ustalono wprowadzenie p. 4b.
  • Po dyskusji nad przedstawionym projektem, w której udział wzięli prof. prof. Dorosiewicz (SGH), Grzelońska (SGH), Jasiczak, Sikora (AE Kraków), Żuchowski (Politechnika Radomska), Leśmian-Kordas (Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie), Kołożyn-Krajewska (SGGW), Lisiecka (AE Katowice), Chmielecka (SGH) ustalono tekst standardów dla "Towaroznawstwa".
 4. Ponadto w dyskusji padły uwagi, które odnoszą się do generalnego kształtu standardów, a które powinny być wzięte pod uwagę w trakcie ich corocznego przeglądu:
  • Prof. Leśmian-Kordas zakwestionowała użycie terminy "wykładowcy" na określenie osób prowadzących zajęcia uważając, że myląco odnosi je tylko do grupy "wykładowców" w sensie stanowisk w uczelni. Zaproponowała w to miejsce termin "nauczyciele akademiccy". W miejsce "profilu absolwenta" proponuje wprowadzić termin "sylwetka absolwenta".
  • Prof. Dorosiewicz uznał, że w standardach zbyt mało uwagi poświęca się metodom badania "feedbacku" - zbierania i wykorzystywania informacji od studentów, nauczycieli i pracodawców dotyczących jakości funkcjonowania uczelni i zaproponował rozszerzenie ich o tę sferę.
Ad. II - Posiedzenie Komisji Akredytacyjnej
W posiedzeniu uczestniczyło 14 osób, w tym 9 członków Komisji, zaproszeni goście oraz przedstawiciele innych środowiskowych komisji akredytacyjnych.

Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl powitała zebranych.

Posiedzenie przebiegało według następującego porządku:
 1. Przyjęcie protokołu i uchwał z dnia 12 grudnia 2002 r. Uchwały i protokół przyjęto jednomyślnie.
 2. Przyjęcie standardów akredytacji dla kierunku "Towaroznawstwo". Komisja przyjęła jednogłośnie tekst standardów, który wypracowano na części I posiedzenia.
 3. Wstępna dyskusja dotycząca akredytacji programów MBA.
 4. Sprawy dotyczące postępowań akredytacyjnych.
 5. Relacje z bieżących działań Fundacji i Komisji Akredytacyjnej.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl