Konferencja

Standardy kształcenia wyższego
perspektywa polska i europejska

8 czerwca 2006 r.

Gospodarz konferencji

Akademia Ekonomiczna w Poznaniu

Partner konferencji

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu SOCRATES
Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji
Narodowa Agencja
Programu SOCRATES

Informacja o konferencji

Dokonując wyboru tematyki niniejszej konferencji organizatorzy kierowali się ważnością i aktualnością problemu standaryzacji studiów w Polsce i Europie. Polskie szkolnictwo wyższe ciągle nie może dopracować się takich regulacji dotyczących programów studiów, aby z jednej strony nie hamowały one powstawania innowacyjnych, oryginalnych programów mogących konkurować z najlepszymi ofertami edukacyjnymi Europy, zaś z drugiej strony pozwalały państwu na skuteczną kontrolę jakości kształcenia.

Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym z lipca 2005 roku stworzyła nowe ramy prawne dla standardów kształcenia. Nadal oczekujemy na przepisy wykonawcze do niej1 - ich treść możemy dziś oceniać wedle projektów przygotowanych przez Radę Główną Szkolnictwa Wyższego. Czy przygotowywane projekty odpowiadają oczekiwaniom środowisk uczelni ekonomicznych? Czy jasne jest jak należy projektować ramowe treści kształcenia dla kierunków studiów? Jakie jeszcze wytyczne, poza programowymi, powinny zawierać standardy kształcenia? Czy mogą i powinny dotyczyć systemów zapewniania jakości w uczelniach?

Nowa Ustawa wprowadziła także powszechne studia dwustopniowe. Niezależnie od oczekiwanych regulacji centralnych wiele uczelni podjęło trud samodzielnego opracowania programów studiów dwustopniowych dla kierunków ekonomicznych. Czym się kierowano w tych pracach? Czy uczelnie są zadowolone z uzyskanych rezultatów? Czy dobrze w nich zrównoważono wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne? Czy zadbano o kształtowanie postaw absolwentów?

Pracom nad standardami i programami kształcenia w Polsce nieodmiennie towarzyszą pytania dotyczące kontekstu Bolońskiego, takie jak:

 • Czy istnieją europejskie standardy kształcenia, a jeśli tak, to czym są?
 • Czy Proces Boloński niesie dokumenty i wzorce, które należy brać pod uwagę przy projektowaniu programów studiów?
 • Jak pogodzić deklaracje zawarte w dokumentach Procesu a dotyczące różnorodności programów studiów i autonomii uczelni w ich tworzeniu z postulowaną mobilnością poziomą i pionową słuchaczy? Jak mają wspólne stworzyć ścieżki kształcenia, które zaowocują przygotowaniem absolwentów do potrzeb rynku pracy i rozwojem podstaw wiedzy zaawansowanej?
 • Jak wykorzystać narzędzia Procesu Bolońskiego, takie jak: punkty transferu i kumulacji dokonań studenta (ECTS), suplement do dyplomu lub learning outcomes dla tworzenia sensownych, elastycznych programów studiów?
 • Czym jest Europejska Ramowa Struktura Kwalifikacji absolwentów i jak ma się ona do polskich standardów kształcenia? Czym ma być krajowa struktura kwalifikacji absolwentów, która, zgodnie z Komunikatem z Bergen, powinna zostać zaprojektowana w Polsce do 2007 roku?
 • I wiele innych.

Odpowiedzi na te pytania będziemy szukać w trakcie prezentacji i dyskusji na konferencji.

Konferencja będzie składać się z sesji plenarnych. Wypełniając postulaty zgłaszane przez uczestników konferencji z lat ubiegłych organizatorzy uznali, że kolejne sesje zawierać będą referaty proszone oraz więcej czasu na dyskusję.

Zatem w ramach obecnej konferencji nie przewiduje się wygłaszania referatów, jednakże organizatorzy zapraszają uczestników do ich składania w terminie do dnia 29 maja br. Nadesłane referaty trafią do materiałów konferencyjnych, jak również publikacji pokonferencyjnej. Publikacja ta będzie zawierała wygłoszone i nadesłane referaty oraz zapis najważniejszych głosów w dyskusji.

Uzupełnieniem zagadnień dotyczących edukacji ekonomicznej będą prezentacje i dyskusje zorganizowane w ramach Dnia Bolońskiego (szczegóły w programie).

1 Zapewne do dnia konferencji MEiN opublikuje już stosowne rozporządzenia, które będą mogły stać się tematem środowiskowej dyskusji.

Nad przygotowaniem merytorycznej strony konferencji czuwa Komitet Programowy w składzie:

 • prof. Marek Rocki, Prezes Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Przewodniczący Komitetu
 • prof. Emil Panek, Prezes Fundacji Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej FPAKE
 • prof. Piotr Banaszyk, Prorektor ds. Dydaktyki AE Poznań
 • prof. Andrzej Piosik, Prorektor ds. Edukacji AE Katowice
 • prof. Maria Romanowska, Prorektor ds. Dydaktyki i Studentów SGH
 • prof. Andrzej Szromnik, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia AE Kraków
 • prof. Stefan Wrzosek, Prorektor ds. Dydaktyki AE Wrocław

Przygotowaniami do konferencji kieruje Komitet Organizacyjny w składzie:

 • Marcin Dąbrowski, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
 • Monika Kozłowska, Fundacja Akademii Ekonomicznej w Poznaniu
Udział w konferencji jest bezpłatny, jego koszt pokrywają organizatorzy. Uczestnicy sami pokrywają wyłącznie koszty dojazdu i ewentualnego noclegu.

Wszelkich dodatkowych informacji udziela:

Biuro Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, pok. 150
02-554 Warszawa
tel./fax. (0-22) 646 61 42
e-mail: fpake@sgh.waw.pl
Copyright © 2006 Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych Valid width XHTML 1.0 CSS