Szkoła Główna Handlowa w WarszawieUniwersytet Ekonomiczny w KatowicachUniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w PoznaniuUniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Zmieniamy edukację ekonomiczną

Strona główna » Standardy i akredytacja » Komisja Akredytacyjna » IV posiedzenie KA

Wydrukuj stronę   Poleć znajomemu

IV posiedzenie KA

Protokół (wybrane fragmenty) z 4 Posiedzenia Komisji Akredytacyjnej
Fundacji Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
z dnia 10 października 2001 r.

W dniu 10 października w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się IV posiedzenie Komisji Akredytacyjnej. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Komisji Akredytacyjnej, pełnomocnicy rektorów uczelni ekonomicznych ds. jakości kształcenia oraz eksperci przygotowujący standardy i członkowie Zarządu FPAKE. Obrady prowadziła Przewodnicząca Komisji Akredytacyjnej prof. dr hab. Danuta Strahl.

Posiedzenie przebiegało według następującego programu:

Sesja przedpołudniowa:

1. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 12 września. Protokół przyjęto jednogłośnie bez poprawek.

2. Przedstawienie kierunków prac nad standardami kierunkowymi przez przedstawicieli Zespołów Ekspertów. W imieniu Zespołów wystąpili prof. prof. Krzysztof Jajuga (Finanse i Bankowość), Eugeniusz Gatnar oraz Łucja Tomaszewicz (Informatyka i Ekonometria) oraz Antoni Kantecki (Zarządzanie i Marketing). Podstawowe problemy podnoszone przez występujących, to relacja standardów kierunkowych do ogólnych, sposób identyfikacji kanonu wiedzy niezbędnej na kierunku i jego zapis w standardach i jego związki z sylwetką absolwenta, próg akceptacji wypełniania kryteriów oceny przy przyjęciu zasadniczego nastawienia "jakościowego" a nie "ilościowego" w standardach, kryteria szczególnie ważne dla kierunków (np. komputeryzacja dla IiE).

3. Dyskusja nad prezentacjami Zespołów. Poniżej zapis jej najważniejszych tez:

 • Prof. Ewa Konarzewska-Gubała: prośba o jak najszybsze kierowanie "kanonu wiedzy" opracowanej przez Zespoły - kanony potrzebne są także do standardów ogólnych
 • Dr Ewa Chmielecka: pytanie, czy Zespoły podejmą prace nad specjalizacjami?
 • Prof. Romuald Hanisz: absolwent specjalista czy szeroko wykształcony adept nauk ekonomicznych?
 • Prof. Urszula Grzelońska: sylwetka absolwenta i kanon wiedzy ustalana jest przez uczelnie, akredytacja ma ocenić czy ta sylwetka jest spójna z misją uczelni, czy odpowiada zadaniom szkoły wyższej i nowoczesnej wiedzy ekonomicznej.
 • Prof. Kazimierz Dobrzański: jaki instrument oceny będzie posiadał Zespół Oceniający ("ideał ekonomisty")? Jaki cel akredytacji?
 • Prof. Antoni Kantecki: sylwetka absolwenta i kanon wiedzy nie będą "sztywne", nie będzie minimów dla specjalizacji;
 • Prof. Alfred Janc: w kanonach powinno się oceniać proporcje kształcenia ogólnego i specjalistycznego oraz umiejętności kształtowane przez uczelnie (np. samokształcenie)
 • Prof. Stefan Wrzosek: należy postawić w standardach różnorodność i elastyczność ocen, określić tylko to, co absolutnie konieczne,
 • Prof. Danuta Strahl: odpowiedź na pytanie prof. Kazimierza Dobrzańskiego: celem akredytacji przed wszystkim doskonalenie jakości
 • Prof. Krystyna Lisiecka: standardy powinny być przede wszystkim "organizacyjne", nie należy wchodzić w obszary kompetencji profesury. Pytania zawarte w standardach "upubliczniają" nieprawidłową działalność uczelni i w tym ich podstawowa siła. Należy więc skupić się na strukturze podejmowania decyzji
 • Prof. Danuta Strahl: dyskusja potwierdziła akceptację kierunku prac Zespołów Ekspertów. W ich propozycjach występuje wystarczająca zbieżność. Utrzymanie terminu 30 października jako zakończenia prac nad projektami standardów kierunkowych wydaje się realistyczne.
4. Przerwa, w trakcie której uczestnicy spotkana udali się na wykład prof. J. Heckmana, laureata Nagrody Nobla

Sesja popołudniowa:

5. Akceptacja przez KA projektu regulaminu KA, procedury i oceny kosztów akredytacji, polecenie skierowania ich do konsultacji środowiskowych.

6. Krótka dyskusja nad oceną wstępną i zgodnością jej kryteriów z wymogami prawa. Komisja zaleciła E. Chmieleckiej wprowadzenie punktu mówiącego o tym, że akredytacja nie bada zgodności funkcjonowania uczelni z prawem (zakłada ją) oraz wariantowe rozwiązania punktu dotyczącego warunków studiów i poleciła skierować standardy oceny wstępnej do konsultacji.

7. Dyskusja nad projektem Standardów ogólnych Akredytacji. Projekt Standardów przedstawiła prof. Ewa Konarzewska-Gubała. Po krótkiej dyskusji zaakceptowano przedstawiony projekt i zalecono, o poprawkach, skierowanie go do konsultacji środowiskowej.

8. Prezentacja sposobu przeprowadzenia konsultacji środowiskowych dotyczących akredytacji (E.Chmielecka) i dyskusja nad nimi. W trakcie dyskusji padły dwa wnioski:

 • Prof. Aleksander Welfe: do materiałów promocyjnych kierowanych na uczelnie powinien być dołączony list wyjaśniający cel akcji informacyjnej - przygotuje go Biuro Komisji
 • Prof. Wojciech Sikora: przed skierowaniem do konsultacji projektów dokumentów akredytacyjnych powinny być określone pytania, na jakie konsultacja ma odpowiedzieć.

9. Zebrani zaaprobowali zaproponowany tryb prowadzenia konsultacji i obowiązki członków Komisji Akredytacyjnej, przedstawicieli rektorów ds. jakości oraz członków Zespołów Ekspertów z tym związane (patrz załączony osobny dokument).

10. Datę następnego spotkanie Komisji (nieobligatoryjnego dla wszystkich członków) ustalono na dzień 9 listopada (wyjątkowo piątek). Na nim Komisja zaakceptuje standardy kierunkowe (uprzednio konsultowane drogą e-mailową) i roześle do konsultacji uczelnianej.

Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych
Al. Niepodległości 162, 02 - 554 Warszawa, Gmach Główny SGH, Lokal 150
tel./fax (022) 646 61 42, e-mail: biuro@fundacja.edu.pl